top of page
MORE אסטרטגיה מוכוונת תוצאות

MORE אסטרטגיה מוכוונת תוצאות

תכנון אסטרטגי במציאות מורכבת

תכנון אסטרטגי בגישת MORE, מיישם את הכלים האסטרטגיים החדשניים ביותר המתאימים לאתגרי מציאות מורכבת מאוד  (מורכבות גם בסביבה העסקית ומורכבת גם בארגון עצמו) ולסביבה עסקית המאופיינת בעמימות ובחוסר וודאות.

תכנון אסטרטגי במציאות מורכבת הוא מהלך ניהולי המתמקד בפיתוח יכולות ארגוניות לזהות במהירות שינויים משמעותיים המתהווים בסביבה העסקית או בסביבה הארגונית ולהגיב אליהם במהירות ובדייקנות. תהליך התגובה לשינויים שזוהו, אמור ליצור התאמה מחודשת של החברה למאפייני הסביבה העסקית
(התאמה ששובשה בגלל השינויים שנוצרו) והוא מתרחש באחד ו/או בשני נתיבי פעולה במקביל:

 • נתיב ההשתנות

 • נתיב השינוי

נתיב ההשתנות - כולל את כל ההחלטות שאותן נדרשת החברה לקבל וליישם, על מנת להתאים את עצמה באורח מיטבי לשינויי הסביבה. על מנת להצליח בכך החברה חייבת להיות בעלת יכולת לזהות במהירות ובדייקנות שינויים משמעותיים המתהווים הן בסביבה החיצונית ( הסביבה העסקית) והן בסביבה הפנימית (הסביבה הפנים-ארגונית) ובמקביל, להיות בעלת יכולת להגיב לשינויים המשמעותיים שזוהו, במהירות ובדייקנות. 

"שינויים משמעותיים" - הם שינויים שעשויים להוות לחברה הזדמנות להאצת תהליכי הצמיחה והשגשוג שלה או שינויים שעלולים להוות מבחינתה, איום על תהליכים אלה.

נתיב השינוי - כולל את כל ההחלטות שאותן נדרשת החברה לקבל וליישם, על להתאים מחדש את הסביבה שהשתנתה- אליה. על מנת להצליח בכך החברה חייבת להיות בעלת יכולת לזהות במהירות ובדייקנות שינויים משמעותיים המתהווים הן בסביבה החיצונית ( הסביבה העסקית) והן בסביבה הפנימית (הסביבה הפנים-ארגונית) ובמקביל, בעלת יכולת להשפיע על הסביבה ולעצב אותה בדרך שתבטיח את ההתאמה המחודשת, הנדרשת.

יש שני נתיבי הפעולה שכיחים ליצירת שינוי הסביבה העסקית והתאמתה מחדש לחברה. הראשונה: הצגה ללקוחות (הקיימים והפוטנציאליים) שורה של מוצרים/שירותים חדשים הנותנים להם מענה מיטבי לצרכיהם ולציפיותיהם בדרך הממצבת את החברה כאיכותית/אטרקטיבית בעיני הלקוחות.

השנייה: הרחבה, העמקה והשבחה של היחסים הבין אישיים של נציגי החברה עם לקוחות אסטרטגיים, ספקים אסטרטגיים ובעלי תפקידים משמעותיים ברגולציה, בקהילה ובתקשורת.

הגישה מתמקדת באיחוד שלשה עולמות תוכן של שיקולי דעת אסטרטגיים: 

 • הרווחיות הקיימת ופוטנציאל הרווחיות העתידית

 • הייתרון היחסי והבידול הפוטנציאלי מול מתחרים

 • מידת התשוקה הקיימת בארגון לנושא.

 

שיטת פעולה: 

 1. הקמת צוות היגוי בראשון המנכ"ל או הסמנכ"ל הרלוונטי

 2. איסוף מידע רלוונטי לתהליך על ידי צוות ההיגוי או מי מטעמו (מידע שיווקי, פיננסי, טכנולוגי, מגמות שוק, מידע על המתחרים וכו')

 3. עיבוד הממצאים לתמונה דינמית

 4. הקמת צוותי חשיבה אסטרטגית בגישת  Bottom Up שתחילתה בצוותי חשיבה של מנהלי קו ועובדים, המשכה בצוותי חשיבה של מנהלים בדרג ביניים וסופה בעבודה עם ההנהלה הבכירה.

 

הצוותים בוחנים חלופות פעולה שונות תוך שימוש בכלים אנליטיים מתקדמים כגון:

 • "אסטרטגיה הפוכה" - אסטרטגיה המתמקדת במוכנות ארגונית ובניהול תרחישים. 

 • "אסטרטגיית הקיפוד" - בחירת תחומי מיקוד פוטנציאליים של החברה במשולש המחבר "פוטנציאל רווחיות גבוה", "יתרון יחסי מול מתחרים" ו"תשוקה לעיסוק בנושא".

 • "אסטרטגיה של אסטרטגיות" – החלטה על תחומי המיקוד האסטרטגיים בהתאם   למידת הוודאות של הסביבה העסקית ומידת היכולת להשפיע עליה.

 • הצעת קווים מתווים לתוכניות עבודה כנגזר מהחשיבה האסטרטגית.

 

עיקרון מנחה של חשיבה אסטרטגית בגישת MORE : 

תהליך זה אינו חד פעמי ואין לנהלו כפרויקט "אד הוק" אלא כפעילות רציפה וקבועה של החברה.

פעילות זו אמורה ליצור רצף של תובנות אסטרטגיות בהתאם לשינויים המתחוללים בסביבה העסקית ובסביבה הפנים ארגונית.

bottom of page