top of page
MORE מנהלים בייעוץ אישי

MORE מנהלים בייעוץ אישי

ייעוץ אישי חדשני למנהלים בתהליכי  "לימוד משותף" - "Co Learning"

"לימוד משותף" - Co Learning,  היא המתודולוגיה בה אנו משתמשים לפיתוח מקצועי ואישי של מנהלים/מנהלות בכירים/ות במפגשי היוועצות אישיים. תכני התהליך ואופן יישומו מבוססים על הבנתנו כי מנהלים/ות בכירים/ות שמגיעים/ות להישגים גבוהים, מאופיינים היום, בין השאר, בהיותם לומדים ללא הרף ובהתייחסותם אל עצמם כ: "סטודנטים/סטודנטיות של החיים"


בשונה מתהליכי "אימון" (Coaching) בהם יש "מאמן" ו"מאומן" היוצרים יחס חד- כיווני של "מלמד" ו"לומד", "לימוד משותף" - Co Learning הוא תהליך של דיאלוג לימודי מעשיר - שוויוני ושיתופי, בו היועץ והמנהל/ת חוקרים יחד את העולם המקצועי והאישי של המנהל/ת. בחירת המיקוד והמינון של ה"כניסה" אל העולמות ה"מקצועי" ו"האישי" היא כמובן בידי המנהל/ת.  זוהי דרך אפקטיבית ויעילה להעשיר ולהעמיק את  היכולת והכישורים להפיק מהחיים המקצועיים ו/או האישיים, את המיטב.


מפגשי ה: "לימוד משותף" – Co Learning, מתקיימים, בדרך כלל, מידי שבוע למשך כשעה עד שעה וחצי. המפגשים נמשכים כל עוד המנהל/ת רוצה בכך . בעוד שתהליכי "אימון" (Coaching) ממוקדים אידאולוגית בהשגת שינוי פרגמטי, התנהגותי ובפיתוח מיומנויות קונקרטיות, תהליכי "לימוד משותף"

- Co Learning, ממוקדים בעיקר ביצירת טרנספורמציה הווייתית: המנהל/ת מבין/ה תוך כדי התהליך "מה חשוב להיות" כדי להשיג את המטרות ורק אחר כך עוסק/ת בפיתוח המיומנויות הקונקרטיות הדרושות לכך. 
בבסיס התהליך יש התמקדות ברמת ה"מציאותיות" של המנהל/ת ("מציאותיות" היא ההבנה המעמיקה של מרקם המשתנים המעצבים את המציאות המורכבת מחוץ לארגון ובתוכו, עם יכולת יצירת התאמה לאתגריה של מציאות זו) . מניסיוננו בעבודה עם מנהלים ומנהלות ומהמחקר המתמקד בסוגיה זו עולה כי  "מציאותיות" היא ה"מנוף" המשמעותי ביותר להצלחה רב ממדית, הן בתפקיד (ROLE) המקצועי והן  בתפקידים (Roles)   האישיים המשמעותיים ("זוגיות" ,"הורות", "חברות" וכו').    

ההעצמה האישית והמקצועית של המנהלים/ות המשתתפים בתהליך "לימוד משותף" - Co Learning

מבוססת על פיתוח חמש יכולות שבהן התהליך מתמקד:

  • היכולת לזהות "אמונות הלא מציאותיות" (סיפורים שאני מספר/ת לעצמי, שבאים מתוך עולמי הפנימי ולא מייצגים את המציאות ה"אובייקטיבית") והיכולת "לנקות" אותן מהראש. 

  • היכולת להבין "לגבי עצמי" את הקשר בין תפיסה-פרשנות-רגשות-התנהגויות-תוצאות.

  • היכולת, בשיח עם אחרים, להקשיב בדייקנות לתוכן הגלוי של הדברים, לרגשות (הגלויים והסמויים) הקשורים לתוכן זה עם יכולת להבין את מערך הנחות היסוד והשקפת העולם של האחר.

  • היכולת לבצע "חשיבה רפלקטיבית" - התבוננות "כאילו מבחוץ" על דפוסי ההתנהגות "של עצמי", על ההשפעה שלהן על אחרים ועל התוצאות שלהם (בין אם הן טובות ובין אם לאו).

  • היכולת לבצע "חשיבה רפלקסיבית" - התבוננות "כאילו מבחוץ" על דפוסי החשיבה "של עצמי" ועל השלכותיהם על ההתנהגויות "שלי".

 

תהליך "לימוד משותף" - Co Learning אופייני אורך בין שנה לשלוש שנים.

bottom of page