top of page

מי מפחד מקונפליקטים- על קונפליקטים ודרכי התמודדות עימםהמושג קונפליקט מתייחס לפער הקיים בין עמדות, מחשבות ואינטרסים, בין שני צדדים או יותר, המביא לאי הסכמה ביניהם. קונפליקט יכול להתנהל באחת משתי צורות: עימות או סכסוך. עימות הוא מצב בין אישי בו מנוהל וויכוח (שיכול להיות גם נוקב ורגשי) על דעות, עמדות וגישות שונות. סכסוך הוא מצב בין אישי בו מנוהל שיח כוחני המכוון לאישיותם ו/או לכוונותיהם הגלויות ו/או הסמויות של המשתתפים. קונפליקט שמתנהל כעימות הוא קונפליקט מועיל שמעודד יצירתיות וגיבוש דרכים אפשריות להסכמה, ואילו קונפליקט שמתנהל כסכסוך הוא מזיק ועלול לפגוע בתפקוד התקין של הפרט והקבוצה.

בקונפליקטים שמנוהלים כעימות, מי שיפיק את מלוא התועלת הוא זה שיפתח שתי יכולות אישיות ובינאישיות: מיומנויות השפעה ושכנוע ("שינוי האחר") ומיומנויות שינוי אישי - פנימי של עמדות, תפיסות ואמונות ("שינוי עצמי"). שתי מיומנויות אלה מבטיחות את יכולתו של מי ששולט בהן, להוביל את הקונפליקט לסיום שישביע את רצונו.

ההרצאה תתמקד במהות המצב הבין אישי המכונה "קונפליקט", סוגי קונפליקטים ודרכי התמודדות עימם, והיא תאפשר למשתתפים "להתבונן" על האופן בו הם מתמודדים עם מצבי קונפליקט, הן ברמה הפנים אישיותית (פסיכולוגית) והן ברמה הבינאישית (סוציולוגית).

ההרצאה תלווה בדוגמאות "מהחיים" – הן מ"מרחב החיים האישיים" והן "ממרחב החיים המקצועיים" ותכלול תיאורי מקרה, מידע תיאורטי ועוד.

Comentarios


bottom of page