top of page

מי מפחד מקונפליקטים- על קונפליקטים ודרכי התמודדות עימםהמושג קונפליקט מתייחס לפער הקיים בין עמדות, מחשבות ואינטרסים, בין שני צדדים או יותר, המביא לאי הסכמה ביניהם. קונפליקט יכול להתנהל באחת משתי צורות: עימות או סכסוך. עימות הוא מצב בין אישי בו מנוהל וויכוח (שיכול להיות גם נוקב ורגשי) על דעות, עמדות וגישות שונות. סכסוך הוא מצב בין אישי בו מנוהל שיח כוחני המכוון לאישיותם ו/או לכוונותיהם הגלויות ו/או הסמויות של המשתתפים. קונפליקט שמתנהל כעימות הוא קונפליקט מועיל שמעודד יצירתיות וגיבוש דרכים אפשריות להסכמה, ואילו קונפליקט שמתנהל כסכסוך הוא מזיק ועלול לפגוע בתפקוד התקין של הפרט והקבוצה.

בקונפליקטים שמנוהלים כעימות, מי ש