top of page

קבלת החלטות בתנאי עמימות וחוסר וודאותההבנה - "איך אנחנו מקבלים החלטות", משפרת מאוד את איכות ההחלטות. בהרצאה יוצגו לקחים חדשים ממחקרי הכלכלה ההתנהגותית, תובנות מחקריות ותיאוריות חדישות שנבנו על בסיס חקר דוגמאות היסטוריות מרתקות כולל סיפורים מרתקים על טעויות סטטיסטיות וקוגניטיביות. "מפגש שיח" זה כולל ידע ותובנות המשולבים בהפעלות "מלמדות" ומשעשעות.

בהרצאה ובדיון שלאחריה, נדון בנושאים נוספים כגון:

  • להחליט מהראש ו/או להחליט מהלב: עקרון ששווה פרס נובל ...

  • מטריצת החלטות רציונאלית - לוגית והרגשות הבטן ספקנות, חרטה וחוסר ביטחון – תגובות הנגד הפנימיות להחלטות מובנות.

  • קבלת החלטות ומלכודת האגו: סכנת עיוותי המציאות וכניסה למעגלי כשל.

  • להחליט לא להחליט: על ידיעה מתהווה, וסכנת השטחיות.

  • ועוד...

Comentários


bottom of page